Paź 072016
 
  • Cel postępowania: oddłużenie – sąd ustala plan spłaty wierzycieli na okres maksymalnie trzech lat, zaś wierzytelności niezaspokojone w postępowaniu zostają umorzone; sąd może umorzyć wszystkie zobowiązania bez planu spłaty, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, nie byłby w stanie ich zaspokoić w jakiejkolwiek części.

 

  • Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych i sądowych – postępowania sądowe dotyczące masy upadłości sąd zawiesza z urzędu, zaś egzekucja komornicza zostaje z mocy prawa zawieszona; z chwilą ogłoszenia upadłości komornik umarza postępowanie i przekazuje uzyskane środki do masy upadłości, a do zawieszonych postępowań będzie mógł wstąpić syndyk, reprezentujący interesy dłużnika.
  • Brak naliczania odsetek – od dnia ogłoszenia upadłości przeciwko dłużnikowi naliczane mogą być wyłącznie odsetki wynikające z zabezpieczeń rzeczowych (np. hipoteki, zastawu).
  • ubóstwo masy – w odróżnieniu do upadłości gospodarczej konsument nie musi posiadać majątku na zaspokojenie kosztów postępowania, będą one pokryte w razie potrzeby przez Skarb Państwa.
  • Wniosek dłużnika – co do zasady jedynie dłużnik – konsument może zainicjować postępowanie; od stycznia 2016 r. wierzyciel również posiada takie uprawnienie, ale tylko w stosunku do byłych przedsiębiorców w okresie roku od zakończenia działalności (więcej o nowelizacji TUTAJ).
  • Przywilej – dłużnik nie ma żadnego obowiązku składać wniosku o upadłość w przeciwieństwie do przedsiębiorcy, który jest do tego ustawowo zobligowany.
  • Jeden wierzyciel – w odróżnieniu do upadłości gospodarczej konsument nie musi mieć więcej niż jednego wierzyciela.
  • Potrzeby mieszkaniowe – w przypadku wejścia do masy upadłości jego nieruchomości konsument będzie otrzymywał kwotę odpowiadającą czynszowi najmu lokalu mieszkalnego przez okres od 1 do 2 lat.
  • Klauzula słuszności i humanitaryzmu – nawet w przypadkach niespełnienia pewnych przesłanek ogłoszenia upadłości (np. gdy konsument działał z pokrzywdzeniem wierzycieli) możliwe jest jej ogłoszenie, jeśli przemawiają za tym względy słuszności lub humanitarne.
  • Uproszczona forma – wniosek o upadłość konsumencką składa się na formularzu.
Zobacz na kancelaria.pl
 2016.10.07.  Upadłość konsumencka