Paź 072016
 

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, upadły nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli.

Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd po wysłuchaniu wierzycieli może zmienić plan spłaty przedłużając termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający jednak 18 miesięcy. Sąd na wniosek upadłego i po wysłuchaniu wierzycieli może uchylić plan spłaty i umorzyć niewykonane zobowiązania, jeżeli stwierdzi brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty o charakterze trwałym i wynikającym z okoliczności niezależnych od upadłego.

W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego każdy z wierzycieli, a także upadły, może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli.

Zobacz na kancelaria.pl
 2016.10.07.  Upadłość konsumencka