Paź 072016
 

Sąd może uchylić plan spłaty, gdy upadły:

  • nie wykonuje obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli;
  • nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty;
  • zataił w sprawozdaniu osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe;
  • dokonał czynności prawnej dotyczącej jego majątku, która mogłaby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty, bez uzyskania zgody lub zatwierdzenia ze strony sądu;
  • ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Należy pamiętać, iż w razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

Zobacz na kancelaria.pl
 2016.10.07.  Upadłość konsumencka