Paź 072016
 

Sąd oddali wniosek o ogłoszeniu upadłości, jeżeli:

  • dłużnik doprowadził do swej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe i postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika;
  • w stosunku do dłużnika we wcześniejszym postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty wierzycieli (np. konsument nie wykonywał ustalonych obowiązków, nie złożył w terminie sprawozdań, zataił przychody, dokonał czynności prawnej, która mogłaby pogorszyć jego zdolność do wykonywania planu spłaty);
  • czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;
  • dłużnik, mając taki obowiązek jako przedsiębiorca, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej;
  • w stosunku do dłużnika toczyło się konsumenckie postępowanie upadłościowe, które doprowadziło do częściowego lub całkowitego umorzenia zobowiązań;
  • dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, a ma to charakter istotny.

W stosunku do większości powyższych przesłanek sąd może jednak ze względów słuszności i humanitarnych ogłosić upadłość, jeśli sytuacja osobista dłużnika i inne okoliczności (np. ciężka choroba) za tym przemawiają.

Zobacz na kancelaria.pl
 2016.10.07.  Upadłość konsumencka