Paź 072016
 

Po likwidacji majątku dłużnika, w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie (nie dłużej niż 36 miesięcy) upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planu podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Sąd określa także zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania i uwzględnia je w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości. Koszty tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości.

Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność jego utrzymania i osób pozostających na jego utrzymaniu w tym potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli.

Zobacz na kancelaria.pl
 2016.10.07.  Upadłość konsumencka