Paź 072016
 

W styczniu 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 z późn. zm.), która determinuje również niektóre aspekty upadłości konsumenckiej.

Jedną z najbardziej znaczących zmian stanowi ułatwienie byłym przedsiębiorcom skorzystanie z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej (więcej na ten temat TUTAJ). Ustawodawca umożliwił im zgłoszenie wniosku o upadłość konsumencką już następnego dnia po wykreśleniu z odpowiedniego rejestru (CEIDG/KRS). Dotychczas niewypłacalny dłużnik, który zdecydował się zakończyć działalność gospodarczą był zmuszony czekać aż rok, by skutecznie móc wszcząć postępowanie upadłościowe w tej formie. Były przedsiębiorca, którego majątek nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego (tzw. ubóstwo masy) bądź chce po prostu skorzystać z szansy na oddłużenie może teraz zainicjować postępowanie upadłościowe, które umożliwi mu to dużo wcześniej.

Nie należy jednak zapominać, iż jeszcze w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość gospodarczą w terminie 30 dni od osiągnięcia stanu niewypłacalności (okres ten wydłużono również w wyniku ww. nowelizacji). Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni tego obowiązku i po zakończeniu działalności będzie chciał wnioskować o upadłość konsumencką to jego wniosek zostanie oddalony. Wyjątkowo sąd może przychylić się do wniosku i ogłosić upadłość mimo negatywnej przesłanki, lecz musi być to zdeterminowane względami słuszności i humanitarnymi, a trudna sytuacja osobista dłużnika (np. ciężka choroba) nie może budzić wątpliwości i być dostatecznie udowodniona. Chcąc uzyskać ogłoszenie upadłości konsumenckiej przedsiębiorca zatem powinien terminowo zgłosić wniosek o upadłość gospodarczą, a po jego ewentualnym oddaleniu ze względu na tzw. ubóstwo masy, co często w praktyce występuje, i wykreśleniu z odpowiedniego rejestru, złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Z kolei dobrą wiadomością dla wierzycieli niewypłacalnych dłużników jest novum w postaci umożliwienia także im złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Wierzyciel będzie mógł zainicjować postępowanie w okresie do roku po zakończeniu działalności przez dłużnika. W sytuacji, gdy dłużnik nie dopełnił obowiązku ujawnienia działalności gospodarczej w rejestrze, a faktycznie ją prowadził, wierzyciel również może zgłosić wniosek o jego upadłość konsumencką, jeśli od zaprzestania prowadzenia działalności przez niewypłacalnego nie upłynął rok.

Istotną zmianą o charakterze technicznym jest narzucenie formy składania wniosku o upadłość konsumencką. Od stycznia 2016 r. wniosek należy składać na urzędowym formularzu. Wzory formularzy zostały przygotowane przez Ministra Sprawiedliwości w dwóch wersjach – odpowiednio dla dłużnika i wierzyciela. Zmiana ma na celu uproszczenie procedury, co ma znaczenie dla niewykwalifikowanych wnioskodawców oraz znacząco wpływa na szybkość postępowań.

Mając na uwadze powyższe modyfikacje, można zauważyć, że ustawodawca wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki i rozwija konsumencką formę ogłaszania upadłości. Niestety nie pojawiła się w nowelizacji pożądana i oczekiwana w środowisku możliwość ogłaszania upadłości małżonków pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej. Należy mieć nadzieję, iż ta oraz inne udoskonalenia zostaną wkrótce uchwalone.

 2016.10.07.  Aktualności